Commit b5f119cf authored by Marek Ľach's avatar Marek Ľach Committed by Eugen Rochko

Minor update for Slovak tr (#10181)

* Minor update for Slovak tr

* Update sk.yml

* Update sk.yml
parent 7be1d704
......@@ -570,7 +570,7 @@ sk:
one: "%{count} človek"
other: "%{count} ľudia"
errors:
'403': Nemáš povolenie na zobrazenie tejto stránky.
'403': Nemáš povolenie pre zobrazenie tejto stránky.
'404': Stránka ktorú hľadáš nieje tu.
'410': Stránka ktorú si tu hľadal/a sa tu už viac nenachádza.
'422':
......@@ -585,7 +585,7 @@ sk:
archive_takeout:
date: Dátum
download: Stiahni si svoj archív
hint_html: Môžeš si opýtať <strong>archív svojích príspevkov a nahratých médií</strong>. Exportované dáta budú v ActivityPub formáte, čítateľné hociakým kompatibilným softvérom. Archív si je možné vyžiadať každých sedem dní.
hint_html: Môžeš si vyžiadať <strong>archív svojích príspevkov a nahratých médií</strong>. Exportované dáta budú v ActivityPub formáte, čítateľné hociakým kompatibilným softvérom. Archív si je možné vyžiadať každých sedem dní.
in_progress: Balím tvoj archív...
request: Vyžiadaj si tvoj archív
size: Veľkosť
......@@ -921,7 +921,7 @@ sk:
code_hint: Pre potvrdenie teraz zadaj kód vygenerovaný pomocou tvojej overovacej aplikácie
description_html: Ak povolíš <strong> dvoj-faktorové overovanie</strong>, na prihlásenie potom budeš potrebovať svoj telefón, ktorý vygeneruje prístupové kódy, čo musíš zadať.
disable: Zakáž
enable: Povoliť
enable: Povoľ
enabled: Dvoj-faktorové overovanie je povolené
enabled_success: Dvoj-faktorové overovanie bolo úspešne povolené
generate_recovery_codes: Vygeneruj zálohové kódy
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment